برچسب » کیفیت، داستان بی پایان نان/ سفره ها هم چنان در انتظار نان با کیفیت

کیفیت، داستان بی پایان نان/ سفره ها هم چنان در انتظار نان با کیفیت
6 سال قبل

کیفیت، داستان بی پایان نان/ سفره ها هم چنان در انتظار نان با کیفیت

مردم بیش از توجه به افزایش قیمت نان، کیفیت نان را دغدغه اصلی خود عنوان و لزوم نظارت بیشتر را در این زمینه درخواست دارند.