برچسب » پیشکسوتان میاندوآب ۵ -پیشکسوتان پرسپولیس ۵/ زور پیشکسوتان به هم نرسید

پیشکسوتان میاندوآب ۵ -پیشکسوتان پرسپولیس ۵/ زور پیشکسوتان به هم نرسید
6 سال قبل

پیشکسوتان میاندوآب ۵ -پیشکسوتان پرسپولیس ۵/ زور پیشکسوتان به هم نرسید

بازی فوتسال دوستانه پیشکسوتان میاندوآب و پیشکسوتان پرسپولیس با نتیجه پنج- پنج مساوی به پایان رسید.