برچسب » عاشورا، ثمره فراموشی غدیر/ غدیر نباید فراموش شود

عاشورا، ثمره فراموشی غدیر/ غدیر نباید فراموش شود
6 سال قبل

عاشورا، ثمره فراموشی غدیر/ غدیر نباید فراموش شود

فراموشی غدیر، انسان ها را از صراط مستقیم هدایت و سعادت به سراشیبی گمراهی و سقوط سوق داد و فاجعه عاشورا میوه تلخ آن بود.