برچسب » خرداد

۱۵ خرداد سرآغاز تحقق اراده ملت ایران در راه مبارزه با استکبار
1 سال قبل
یادداشت/

۱۵ خرداد سرآغاز تحقق اراده ملت ایران در راه مبارزه با استکبار

قیام خونین ۱۵ خرداد در واقع مبدأ جنبش اسلامی مردم ایران علیه استبداد و استعمار و نمادی از پیوند ملت با امام خویش بود که ماهیت رژیم منحوس پهلوی را آشکار ساخت.