برچسب » آسیب های اجتماعی

رمضان، موسم سخاوت و مهربانی/ کمک به آزادی زندانیان، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی
2 سال قبل
 در میزگرد تخصصی عنوان شد؛

رمضان، موسم سخاوت و مهربانی/ کمک به آزادی زندانیان، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی

رمضان، موسم مهربانی ها است و که در این موسم مهربانی، مردم با محرومان و نیازمندان هم قدم شده و به یاری آنها می شتابند.