برچسب » فرماندار میاندوآب گفت: فرهنگ سازی در امر نهال کاری و درختکاری باید مدنظر قرار گرفته و همه در این زمینه به نقش خود عمل کنند.

فرهنگ سازی، لازمه حفظ منابع طبیعی/ منابع طبیعی امانتی برای همه نسل ها است
6 سال قبل

فرهنگ سازی، لازمه حفظ منابع طبیعی/ منابع طبیعی امانتی برای همه نسل ها است

فرماندار میاندوآب گفت: فرهنگ سازی در امر نهال کاری و درختکاری باید مدنظر قرار گرفته و همه در این زمینه به نقش خود عمل کنند.