هدف دشمنان، گسترش مواد مخدر در بین جوانان است/ همه باید در مبارزه با اعتیاد احساس مسئولیت کنند
۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶
شناسه : 267569
8

فرماندار میاندوآب گفت: دشمنان پس از شکست در راه های مختلفی که امتحان کردند، امروز به جنگ نرم روی آورده و در ایــن راســتــا تلاش می کنند تــا بــا گــســتــرش مــواد مــخــدر بــه اهداف خــود دســت یــابــد.

پ
پ

بــه گــزارش زریــن خــبــر، نــاصــر امــیــری امــروز در جــلــســه شــورای مــبــارزه بــا مــواد مــخــدر مــیــانــدوآب اظــهار کــرد: اعتیاد بلای خانمان سوز بوده و همــه بــایــد در قــبــال مــبــارزه بــا مــواد مــخــدر احــســاس مــســئولــیــت کــنــنــد.

فــرمــانــدارمــیــانــدوآب بــا بــیــان ایــنــکـه دشــمــن امروز به جــنــگ نــرم روی آورده اســت، افــزود: دشمنان پس از شکست در راه های مختلفی که امتحان کردند، امروز به جنگ نرم روی آورده و در ایــن راســتــا تلاش می کنند تــا بــا گــســتــرش مــواد مــخــدر بــه اهداف خــود دســت یــابــد.

وی بــا تــاکیــد بــر ایــنــکــه همــه ادارات و مــســئولــیــن بــایــد در راســتــای پــیــشــگــیــری و مــبــارزه بــا مــواد مــخــدر اهتــمــام بــورزنــد، گــفــت:بــایــد در مــدارس و دانــشــگــاه ها، دانــش آمــوزان و دانــشــجــویــان نــســبــت بــه اهداف دشــمــنــان و آســیــب های مــواد مــخــدر آگــاه شــونــد.

امیری تصریح کرد: محیط های آموزشی به ویژه دبیرستان ها از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و باید مسئولین این واحدها تلاش بیشتری از خود نشان دهند.

فرماندار میاندوآب بـا تــاکـیــد بــر ایــنـکــه بــایــد مــوضــوع مــواد مــخــدر را جــدی بــگــیــریــم، اظهار کــرد: بــی تــفــاوتــی در زمــیــنــه مــبــارزه بــا مــواد مــخــدر قــابــل قــبــول نیست.

وی بــا بــیــان اینکه همــه را باید مانند فــررنــدان خــود بدانیم، افــزود: اعــتــیــاد و مــواد مــخــدر بــلــای خــانــمــان ســوز است و همه باید در قبال آن احساس مسئولیت داشته و به وظیفه خود عمل کنند.

امــیــری هم چــنــیــن بــا تــاکــیــد بــر مــبــارزه و شــنــاســایــی عــامــلــیــن تــهیــه و تــوزیــع مــوادمــخــدر، اظــهار کرد: نــظــام اســلــامــی بــا کــســی شــوخــی نــدارد و بــا قــاطــعــیــت بــا ســوداگــران مــرگ مــبــارزه مـی کــنــد.

انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.