برچسب » چالش بیکاری

بیکاران، چشم انتظار تدابیر دولت/ آماری که دردی از  مردم و جوانان دوا نمی کند
7 سال قبل

بیکاران، چشم انتظار تدابیر دولت/ آماری که دردی از مردم و جوانان دوا نمی کند

مردم انتظار دارند و چشم امید تا آماری که از اشتغال روایت می شود برای آنها ملموس باشد، چرا که اکنون آمار ارائه شده برای بیکاری ملموس تر نیست و در حقیقت ارائه آمار، دردی از آنها دوا نمی کند.