برچسب » منتقدان را بی عقل دانستن و جلوی نقادی را گرفتن، عین بی عقلی است/ کم کاری در مورد دریاچه ارومیه قابل توجیه نیست/ خشک شدن دریاچه ارومیه، فاجعه زیست محیطی به وجود می آورد

منتقدان را بی عقل دانستن و جلوی نقادی را گرفتن، عین بی عقلی است/ کم کاری در مورد دریاچه ارومیه قابل توجیه نیست/ خشک شدن دریاچه ارومیه، فاجعه زیست محیطی به وجود می آورد
6 سال قبل

منتقدان را بی عقل دانستن و جلوی نقادی را گرفتن، عین بی عقلی است/ کم کاری در مورد دریاچه ارومیه قابل توجیه نیست/ خشک شدن دریاچه ارومیه، فاجعه زیست محیطی به وجود می آورد

امام جمعه میاندوآب گفت: اگر منتقدان را بی عقل بدانیم، این خود عین بی عقلی است و جلوی نقادی را گرفتن، بی عقلی است، چرا که همه حق انتقاد دارند.