برچسب » معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرماندار میاندوآب:

تصویب 75 پروژه پیشنهادی در کمیته بازآفرینی شهری میاندوآب/40 درصد میاندوآبی ها درسکونت گاههای غیررسمی ساکن هستند
6 سال قبل

تصویب 75 پروژه پیشنهادی در کمیته بازآفرینی شهری میاندوآب/40 درصد میاندوآبی ها درسکونت گاههای غیررسمی ساکن هستند

معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرماندار میاندوآب گفت: در چهارمین جلسه در راستای مصوبات ستاد بازآفرینی استان و در زمینه تعیین پروژه ها، 75 پروژه پیشنهادی در کمیته بارآفرینی شهرستان بررسی و تصویب شد.