برچسب » لزوم گسترش فرهنگ خودمراقبتی برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه

لزوم گسترش فرهنگ خودمراقبتی برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه
6 سال قبل

لزوم گسترش فرهنگ خودمراقبتی برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه

ضروری است تا مشارکت عمومی و مسئولیت پذیری افراد و خود مراقبتی مردم از طریق برنامه های آموزشی افزایش یابد تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم.