برچسب » صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

عضویت۳۸۲  نفر در صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در میاندوآب
1 سال قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد؛

عضویت۳۸۲  نفر در صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: هم اکنون ۱۱ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با عضویت ۳۸۲ نفر از زنان روستایی، در شهرستان میاندوآب در حال فعالیت است.