برچسب » کمیسیون

روسای کمیسیون ها و نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری میاندوآب انتخاب شدند
2 سال قبل

روسای کمیسیون ها و نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری میاندوآب انتخاب شدند

سخنگو و نمايندگان شورای شهر در کمیسیون های شهرداری و روسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر میاندوآب در سال نخست شورای دور ششم شهر انتخاب شدند.