برچسب » کشت

توسعه محصولات کم آب بر و ترویج تکنیک های نوین زراعی در اولویت قرار گیرد
3 سال قبل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

توسعه محصولات کم آب بر و ترویج تکنیک های نوین زراعی در اولویت قرار گیرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تغییر الگوی کشت، توسعه محصولات کم آب بر، کشت محصولات گلخانه ای، ترویج تکنیک های نوین زراعی و... باید در اولویت قرار گیرد.