برچسب » نگاهی به آداب و رسوم عید قربان در میاندوآب

نگاهی به آداب و رسوم عید قربان در میاندوآب
6 سال قبل

نگاهی به آداب و رسوم عید قربان در میاندوآب

در میاندوآب و آذربایجان نیز مانند همه کشورها و سراسر ایران، عید قربان مانند همه اعیاد آئین های ویژه ای دارد .