برچسب » نمایشگاه توانمندی بانوان میاندوآبی در حوزه اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه توانمندی بانوان میاندوآبی در حوزه اقتصاد مقاومتی/ تصاویر
6 سال قبل

نمایشگاه توانمندی بانوان میاندوآبی در حوزه اقتصاد مقاومتی/ تصاویر

توانمندی بانوان میاندوآبی در حوزه اقتصاد مقاومتی در قالب نمایشگاهی به دید عموم گذاشته شد.