برچسب » موسسه تات

مراکز جهاد کشاورزی سبب تقویت زیرساخت‌های کشاورزی برای توسعه می‌شود
1 سال قبل
رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور:

مراکز جهاد کشاورزی سبب تقویت زیرساخت‌های کشاورزی برای توسعه می‌شود

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: مراکز جهاد کشاورزی در توانمندسازی بهره‌برداران کشاورزان نقش مهمی داشته و سبب تقویت زیرساخت‌های کشاورزی می‌شود.