برچسب » محمد نژادمحمد

46 مدرسه خیرساز تحویل آموزش و پرورش میاندوآب شده است
6 سال قبل

46 مدرسه خیرساز تحویل آموزش و پرورش میاندوآب شده است

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز میاندوآب گفت: تاکنون 46 باب مدرسه با همکاری خیرین در میاندوآب احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.