برچسب » صندوق کشاورزی

عضویت ۱۵۶ هزار خانوار آذربایجان غربی در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر
1 سال قبل
مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان غربی خبر داد؛

عضویت ۱۵۶ هزار خانوار آذربایجان غربی در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر

مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۱۵۶ هزار خانوار در استان تحت پوشش مزایای این صندوق دولتی قرار دارند.