برچسب » ساماندهی کارکنان دولت

موافقت مجلس با کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
1 سال قبل

موافقت مجلس با کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.