برچسب » برگزاری آئین تعزیه و شبیه خوانی در روستای کانیه سر میاندوآب

برگزاری آئین تعزیه و شبیه خوانی در روستای کانیه سر میاندوآب / تصاویر
6 سال قبل

برگزاری آئین تعزیه و شبیه خوانی در روستای کانیه سر میاندوآب / تصاویر

مراسم شبیه خوانی در اکثر نقاط میاندوآب روز عاشورا قبل از ظهر آغاز شده و به نماز ظهر عاشورا ختم می شود.