برچسب » ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته به سفره مردم نرسید
2 سال قبل

ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته به سفره مردم نرسید

همتی ‌‌‌‌‌‌‌گفت: اگر آنطور که بنا بود ارز ۴۲۰۰ بر سر سفره مردم می آمد، باید حداکثر ۱۰ درصد شاهد افزایش قیمت ها بودیم نه صدها درصد و این یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی سر سفره مردم نیامد.